12th Floor, President Place Building 93 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Study in New Zealand

iCanfield ACCOMPAMIES YOU ON YOUR NEW ZEALAND STUDY JOURNEY

New Zealand ranks highly in international education and New Zealand students aged 15 have been voted the world's best in reading, math and science (OECD PISA). New Zealand education will not only help you to thrive but also achieve great success in the future.

New Zealand ranks highly in international education and New Zealand students aged 15 have been voted the world's best in reading, math and science (OECD PISA). This is really a peaceful country with reasonable study costs, degrees recognized worldwide, scholarship opportunities 25-50% tuition fees, good part-time job opportunities. New Zealand education will not only help you to thrive but also achieve great success in the future.

New Zealand's education system is divided into 3 levels: Kindergarten; General education (primary, junior high, high school); Undergraduate and postgraduate education. In particular, high school, university and postgraduate are popular levels of study chosen by Vietnamese young people when studying in New Zealand.

General education

General education consists of 13 grades, from Grade 1 (5 years old) to Grade 13 (19 years old). The majority of high schools are public schools and in general, the schools have similar facilities and teaching quality.

From Years 1 to 10, students are given the best conditions to develop their potential through the curriculum according to the national standard framework (New Zealand Cirriculum – NZC). From around the middle of 10th grade, students will begin to determine their future path, with options such as: college, vocational training, work. Grade 13 in New Zealand is equivalent to grade 12 in Vietnam (because New Zealanders start grade 1 right after their 5th birthday).

The entrance requirements of New Zealand schools are very flexible: students do not need to take English language tests (such as IELTS, TOEFL ...) but only need to submit transcripts and if necessary, they will be interviewed. or take a language ability test so that schools can provide additional English support when students attend the school.

In addition to NCEA, students can choose from the International Baccalaureate (IB) program and the Cambridge program (Cambridge International Examinations).

Boarding high school

Choosing a boarding school, small classes, increased interaction between students and teachers, and increased interest in learning. With a team of highly qualified teachers, the boarding environment ensures that students are trained anytime, anywhere, preparing the best preparation for students on the doorstep of university. This is also a good environment to practice independence so that students can face challenges and show a sense of responsibility for life in the future.

Undergraduate and graduate level

New Zealand has 08 universities including: University of Aukland, AUT University, Lincoln University, Victoria University of Wellington, Massey University, University of Waikato, University of Canterbury, University of Otago. All are public schools, with quite similar quality. New Zealand is the only country in the world where all public universities are in the top 3% of the world's best universities according to the QS World University Rankings 2017/18 (QS World University Rankings). 2017/18).

The university offers Bachelor, Master, and PhD programs. Bachelor's programs usually last 3 years (for Engineering, 4 years, Architecture or Veterinary Medicine 5 years, and Medicine programs are usually 6 years). Depending on academic performance after a 3-year Bachelor program, students can continue to study for an additional year to earn a Bachelor's Honors Degree. The duration of a Master's degree can be 1 year, 1 and a half years or 2 years. Doctoral degree has an average duration of 3-4 years instead of 4-5 years but many other countries.

New Zealand được xếp hạng cao trong nền giáo dục quốc tế và học sinh New Zealand trong độ tuổi 15 được bình chọn là có kỹ năng đọc hiểu, toán học và khoa học tốt nhất thế giới (OECD PISA). Đây thật sự là đất nước yên bình với chi phí học tập hợp lý, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, cơ hội học bổng 25-50% học phí, cơ hội làm thêm tốt. Nền giáo dục New Zealand không những sẽ giúp các bạn phát triển vượt bậc mà còn đạt được những thành công rực rỡ trong tương lai.

Hệ thống giáo dục của New Zealand được chia thành 3 cấp độ: Giáo dục mẫu giáo; Giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); Giáo dục đại học và sau đại học. Trong đó, bậc trung học phổ thông, đại học và sau đại học là những bậc học phổ biến được các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn khi du học New Zealand.

Giáo dục phổ thông

Giáo dục phổ thông bao gồm 13 lớp, từ Lớp 1 (5 tuổi) đến Lớp 13 (19 tuổi). Đa số các trường phổ thông là trường công và nhìn chung, các trường có cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy khá tương đồng.

Từ Lớp 1 đến Lớp 10, học sinh được tạo điều kiện tối đa để phát huy tiềm năng của bản thân thông qua chương trình học theo khung chuẩn quốc gia (New Zealand Cirriculum – NZC). Từ khoảng giữa năm lớp 10, học sinh sẽ bắt đầu xác định con đường tương lai của mình, với các lựa chọn như: học đại học, học nghề, đi làm. Lớp 13 ở New Zealand tương đương với lớp 12 ở Việt Nam (vì các bạn nhỏ New Zealand bắt đầu học lớp 1 ngay sau sinh nhật 5 tuổi).

Yêu cầu đầu vào của các trường phổ thông ở New Zealand rất linh động: học sinh không nhất thiết phải thi các chứng chỉ tiếng Anh (như IELTS, TOEFL…) mà chỉ cần nộp học bạ và nếu cần thiết thì sẽ được phỏng vấn hoặc làm một bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ để các trường hỗ trợ thêm về mặt tiếng Anh khi học sinh theo học tại trường.

Ngoài NCEA, các em có thể chọn chương trình Cử nhân Quốc tế (IB) và chương trình Cambridge (Cambridge International Examinations).

Trung học nội trú

Lựa chọn trường nội trú, các lớp học có quy mô nhỏ, tăng tương tác giữa học sinh và giáo viên, đồng thời tăng sự yêu thích trong học tập. Với lực lượng giáo viên có trình độ cao, môi trường trường nội trú đảm bảo rằng học sinh được đào tạo mọi lúc mọi nơi, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho học sinh trước ngưỡng cửa đại học. Đây cũng là môi trường tốt rèn luyện tính độc lập để học sinh có thể đối mặt với những thách thức và thể hiện tinh thần trách nhiệm của cuộc sống trong tương lai.

Bậc đại học và sau đại học

New Zealand có 08 trường Đại học bao gồm: University of Aukland, AUT University, Lincoln University, Victoria University of Wellington, Massey University, University of Waikato, University of Canterbury, University of Otago. Tất cả đều là trường công lập, có chất lượng khá tương đồng nhau. New Zealand là quốc gia duy nhất trên thế giới có tất cả các trường ĐH công lập nằm trong 3% các trường ĐH tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng các Đại học tốt nhất thế giới QS năm 2017/18 (QS World University Rankings 2017/18).

Trường đại học đào tạo các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Các chương trình Cử nhân thường kéo dài 3 năm (với các ngành Kỹ sư thì thời gian học là 4 năm, các ngành Kiến trúc hoặc Thú y kéo dài 5 năm, và chương trình học ngành Y thường là 6 năm). Tùy vào thành tích học tập sau chương trình Cử nhân 3 năm, sinh viên có thể tiếp tục học thêm 1 năm để có bằng Cử nhân danh dự (Bachelor’s Honors Degree). Thời gian học Thạc sĩ có thể kéo dài 1 năm, 1 năm rưỡi hoặc 2 năm. Bậc Tiến sĩ có thời gian trung bình từ 3-4 năm thay vì 4-5 năm nhưng nhiều quốc gia khác.

Học viện công nghệ kỹ thuật

New Zealand có 16 Học viện Kỹ thuật Công nghệ, đào tạo và giảng dạy các chương trình học thuật, nghề hoặc các khóa huấn luyện chuyên nghiệp với nhiều ngành học đa dạng, trọng tâm của chương trình giảng dạy là những kiến thức mang tính ứng dụng cao và cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học. Ngoài Chứng chỉ (Certificate), Văn bằng (Diploma), ITPs cũng giảng dạy các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, và giá trị của các bằng cấp được công nhận tại New Zealand cũng như trên toàn cầu.

Cơ sở đào tạo tư thục

Ngoài ra, có hơn 500 trường tư thục có đăng ký hoạt động ở New Zealand. Nhiều trường tư thục có các khóa học thích hợp để đào tạo các ngành nghề cụ thể, giúp sinh viên đạt được những chứng chỉ và văn bằng để có thể đi làm. Ví dụ chuyên ngành kiểm soát không lưu, phi công và đào tạo máy tính cũng như đào tạo giáo viên mầm non, du lịch và các ngành thiết kế.

Study in New Zealand with iCanfield – what will you get?

Study in New Zealand with iCanfield – what will you get?

???? Choose a prestigious and top school in New Zealand
???? Choose a career that is easy to find a job after graduation
???? Optimal study abroad route with the most economical study abroad costs.
???? Guide to choosing the right study abroad scholarship.
???? Update employment and settlement policies after graduation.
???? There are links with more than hundreds of prestigious schools in Australia.
???? Admission application support.
???? Guidance on visa applications and interviews.

Other Study Abroad Programs

Study in Canada

Study in Canada

Canada's education system has always been fair and open. Not stopping there, Canada also achieved a remarkable achievement when it became one of the leading countries in the world in education. In recent international Pisa exams, Canada is also in the top 10 for math, science and reading skills.

See details 
Study in Australia

Study in Australia

The Australian education system is always under strict quality control and supervision from the Education Quality and Standards organization (TEQSA) established by the government. Many graduates from universities and colleges in Australia achieve outstanding achievements in the fields of global politics and business. And it is also the place where the Nobel Prize-winning talents are trained.

See details 
Study in the US

Study in the US

Studying in the US is always the first choice of students around the world. The US is home to many famous and prestigious universities around the world. When studying in the US, students will have the opportunity to be exposed to and experience a diverse educational and cultural environment, helping to discover their strengths and develop personal cognitive thinking.

See details 

Make an appointment for a consultation

Call 028 3822 0285 If you need a quick consultation

Mã xác nhận đã được gửi qua tin nhắn của số điện thoại 0998096996

Nếu chưa nhận được mã, Vui lòng thử lại!

Mã Xác nhận không chính xác, Vui lòng thử lại

028 3822 0285 phone Message Zalo zalo Messenger mes Back top back-top